Chystáte se vstoupit na stránku o alkoholu.

Bylo Vám 18 let?


Ano       Ne
×

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu


Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů dle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Zdravé Vína s.r.o., IČO 56 188 935, se sídlem Gercenova 6, 851 01 Bratislava, Slovensko (dále jen: „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou

adresa: Gercenova 6, 851 01 Bratislava, Slovensko

e-mail:
info@zdravavina.cz

telefon: +421905589091

Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované osobě nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možno přímo nebo nepřímo identifikovat, hlavně odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor anebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby.
Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la anebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné k plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem dle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
oprávněný zájem provozovatele na poskytovaní přímého marketingu (hlavně pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) dle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (hlavně pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) dle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; u objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možno smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit, zasílání obchodních oznámení a výkon dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálními rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nevyhnutnou k výkonu práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodávaní zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a se všeobecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Provozovatel nemá v úmyslu odevzdat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákonu máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů dle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování dle § 24 Zákona,
právo na výmaz osobních údajů dle § 23 Zákona,
právo vznést námitku proti zpracování dle § 27 Zákona,
právo na přenositelnost údajů dle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zajištění osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření ke zajištění osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových uložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a uložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámen/obeznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a současně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/la.


Tyto podmínky nabývají účinnost dne 25. 5. 2018.

 

Produkt byl přidán do košíkux
Produkt byl z košíku odstraněnx