Chystáte se vstoupit na stránku o alkoholu.

Bylo Vám 18 let?


Ano       Ne
×

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Zdravé vína s.r.o., IČO: 47 140 071 zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 177639/B (dále jen prodávající) a kupujícím, které předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

Poštovní adresa: Zdravé Vína s.r.o., Gercenova 6, 841 06 Bratislava, Slovensko

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2502875391/2010
IBAN: SK64 8330 0000 0025 0287 5391
SWIFT: FIOZSKBA

Telefon: +421 905 589 091

E-mail: info@zdravavina.cz

Orgán dozoru

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 851 01 Bratislava
Telefon: 02/58 27 21 04
Fax: 02/58 27 21 70

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Podnikatelem se rozumí:

 1. osoba zapsaná v obchodním registru;
 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů;
 4. osoba, která vykonává polnohospodářskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního předpisu;
 5. Podnikatelem se taktéž pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předcházející větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něho platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání, anebo osoba konající v jejím jménu nebo na její účet.

Zbožím jsou všechny produkty označené platnou prodejní cenou a zveřejněné na webové stránce indifferent.sk

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, jako i s ostatními souvisejícími právními předpisy.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů jako i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s těmito VOP, kterých nedělitelnou součást tvoří reklamační řád.

 Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva k používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů prodávajícího anebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

2. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby kupujícího.
Akciové ceny platí jen do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akciového zboží, anebo jen po dobu časově určenou.

Původní prodejní cena znamená platnou cenu za zboží nebo službu, za kterou předmětné zboží /službu prodávající nabízí bez zohlednění možných bonusů a jiných slevových akcí na provozním e-shopu, anebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem nebo distributorem, přičemž bude zobrazena vždy jen ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

3. Objednávka

Objednávka vzniká výběrem zboží kupujícím v e-shopu, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a potvrzením procesu objednávání. Pro účely vyřízení objednávky je potřebné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a bere na vědomí, že odeslaná objednávka se stává pro kupujícího závaznou.

Kupujícímu je po odeslaní objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí a zaevidování objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením o koupi zboží.

Kupující si je vědom, že odesláním objednávky se zavazuje k převzetí objednaného zboží a k zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit objednávku za neplatně uzavřenou, došlo-li ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., anebo z důvodu zásahu správního nebo soudního orgánu; o takovém postupu bude kupující bezodkladně informován.

4. Storno objednávky kupujícím, který je spotřebitelem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem, které je dodání zboží, i před započetím plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel vyplňuje a odesílá objednávkový formulář prodávajícímu s vědomím své povinnosti převzít objednané a následně doručené zboží.

V případě dodatečného přehodnocení věci dává prodávající spotřebiteli právo stornovat objednané zboží bez storno poplatku do doby 2 hodin od odeslání objednávky.

Pokud spotřebitel nestornoval objednávku vůbec nebo ji stornoval až po uplynutí času 2 hodin od jejího odeslání a nepřevzal objednané zboží v odběrné lhůtě, souhlasí s uhrazením nákladů spojených se stornováním objednávky ve výšce 20 EUR.

Uhrazením nákladů spojených se stornováním objednávky není porušeno právo spotřebitele bezúplatně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží v souladu s článkem 8 VOP. V účtované sumě 20 EUR jsou zahrnuty jen náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s odesláním objednaného zboží a následným nenaplněním kupní smlouvy na straně spotřebitele.

 

Spotřebitel může objednávku stornovat zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@indifferent.sk

O stornovaní objednávky bude spotřebitel prodávajícím prokazatelně informován na základě informací uvedených v objednávce.

5. Stornování objednávky prodávajícím

Důvodem k uplatnění práva prodávajícího jsou případy, kdy nemůže splnit své povinnosti ve lhůtě do 2 měsíců od doručení objednávky z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel objednaného zboží přerušil výrobu nebo vykonal závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího plynoucích z doručené objednávky a není schopen dodat zboží spotřebiteli ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami.

Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího.

Prodávající má právo stornovat objednávku také v případě, kdy nemůže kupujícího telefonicky zastihnout, anebo ten nereaguje na e-mailové výzvy prodávajícího.

6. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání závazné objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím. Toto přijetí prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. V informačním e-mailu kupující najde taktéž odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního pořádku prodávajícího.

Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese odpovědnost. Kupní smlouva se uzavírá ve slovenském/českém? jazyce. Kupujícímu je odeslán originál faktury elektronicky.

Prodávající odešle fakturu v listinné formě společně se zasláním objednaného zboží.

Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a připadne opravit.

Pokud jsou kupujícím objednávány služby, tak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná nezúčastněným stranám.

7. Převod vlastnického práva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Shodně se toto pravidlo použije v případě zakoupení služby.

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí dle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, potom způsobem potřebným k uchování věci a její ochraně. Stejným způsobem připraví prodávající věc pro přepravu.

S ohledem k minimalizaci škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/anebo jednoho dne objednal za celkovou hodnotu přesahující 500,- Euro včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Bezodkladně jak kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající udělá expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovanými v objednávce.

8. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitelem

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží anebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

Prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dní od dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu zboží spotřebiteli, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.

Prodávající vrátí spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel u svojí platby. Tím není dotknuto právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení, nabízený prodávajícím.

Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, pokud prodávající nenavrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby.

Spotřebitel je povinen nejdéle do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu, která je uvedena v kontaktech, anebo ho odevzdat prodávajícímu nebo osobě pověřené

prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím ním pověřené osoby.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Zboží nezasílejte na dobírku z důvodu, že takto odeslané zboží nebude prodávajícím převzato.

Zaslané zboží doporučuje prodávající vrátit v kompletním balení s kompletní dokumentací, nepoškozen, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující převzal.

Prodávající doporučuje, aby si kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílal doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

Spotřebitel bere na vědomí, že odstoupí-li od smlouvy, bude snášet náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Spotřebitel je odpovědný jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec nakládání potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

V případě, že bude vráceno zboží nekompletní anebo poškozené, může prodávající požadovat od spotřebitele částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odst. 4 Zákona).

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost, a kupující je povinen společně s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou dané hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Při odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 odst. 6 písm. a) až l) Zákona.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je níže v textu.

9. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterým je podnikatelem

V případě, že kupujícím je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Nedojde-li k dohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět.  Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (kterým je spotřebitel i podnikatel) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu XI. (ve smyslu zákona 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo v prodejně, bude příslušná částka vyplacena jen osobám oprávněným konat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu anebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

10. Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dní ode dne doručení objednávky odeslat kupujícímu objednané zboží, pokud se nedohodli jinak, anebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.  

Je-li zboží skladem, je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratší době.

Fakturační údaje kupujícího je možno měnit zpětně po odeslání objednávky jen po dohodě s prodávajícím.

Pokud se v objednávce nachází vícero zboží a část z něho není skladem, kupující bude informován o možnosti plnění objednávky postupným dodáním zboží formou částečných dodávek.

Společně se zbožím je kupujícímu zasílán návod jako i ostatní dokumenty ke zboží od výrobce.

Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje doručení zboží ke kupujícímu prostřednictvím:

 1. Slovenské/České pošty;
 2. Kurýrské společnosti;
 3. Osobně na provozovně po předcházející vzájemné dohodě

11. Platební podmínky

Při objednávce zboží je kupující předem informován o ceně za doručení objednaného zboží, dle konkrétního zvoleného výběru způsobu doručení kupujícím a zvoleného způsobu platby.

Za zboží a služby v e-shopu je možno platit následujícími způsoby:

 1. Platba na dobírku;
 2. Platba předem převodem na účet na základě zálohové faktury, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na účet prodávajícího;
 3. Platba na základě faktury se splatností uvedenou na faktuře;
 4. Online platba kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 5. Online platba bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví.

Kupující je v objednávce ještě před jejím potvrzením informován o účtované ceně za dopravu.

Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiné než výše uvedené ceně dopravného.

Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu, a zbylou část objednávky doručit dodatečně, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím na kupujícího.

12. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží anebo služeb nebo státním orgánům v případě kontroly. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem konkrétního vyřízení objednávky.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Souhlasil-li kupující se zpracováváním osobních údajů a souhlasil s odběrem novinek, budou mu tyto novinky zasílány prostřednictvím e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováváním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme, a z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat k marketingovým účelům.

Souhlasil-li kupující se zpracováváním osobních údajů při registraci v e-shopu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováváním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme anebo likvidujeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat.

Prodávající si z důvodu trestní činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícím vytvořenou z blokované IP adresy, je-li tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.

13. Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:

 1. převzít objednané zboží;
 2. zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu;
 3. překontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přebírce.

Prodávající je povinen:

 1. dodat kupujícímu zboží v požadované jakosti, množství a v dohodnuté ceně;
 2. společně se zbožím anebo dodatečně zaslat kupujícímu všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za zboží, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského/českého jazyka.

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestní činnosti.

Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny jen statutárnímu orgánu dané právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Bez předložení některého z těchto dokladů má prodávající právo odmítnout zboží vydat.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen, (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučován), aby bezprostředně při dodaní překontroloval společně s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu) dle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nevyhnutné poškození popsat v odevzdávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě oznámit e-mailem na adresu info@indifferent.sk, sepsat s dopravcem škodový protokol a bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem anebo poštou prodávajícímu.

Dodatečné reklamace neúplnosti nebo venkovního poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

14. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR/ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, který může být i v elektronické podobě.

15. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto VOP a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího. V případě změny VOP nebo reklamačních podmínek se řídí proces nákupu prostřednictvím těch VOP, které byly platné v době odeslání objednávky kupujícím a přístupné na internetové stránce prodávajícího.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl obeznámen s VOP, včetně reklamačních podmínek.

Tyto VOP a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím a jsou též zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.12.2018 a ruší předcházející znění VOP.

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, anebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva.

Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možno řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce (§ 3 odst.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů).

Spotřebitel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní ode dne jejího zaslání. Obsahové náležitosti návrhu na započetí alternativního řešení sporu najdete zde (odkaz na ars). Odkaz na platformu řešení spotřebitelských sporů on-line je http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo přímo na webové stránce MH SR http://www.mhsr.sk/.

Prodávající a kupující se dohodli, že případné spory, vyplývající z jejich smluvního vztahu, budou přednostně řešit dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, pro všechny spory, vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodovací pravomoc dána příslušnému všeobecnému soudu ve smyslu § 84 a následovně zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (Občanský soudní řád).

Formulář – odstoupení od smlouvy

Adresát/Místo vrácení zboží:
inDIFFERENT s.r.o. Kapsokradská 10
841 06 Bratislava

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jméno, příjmení, titul:

Adresa bydliště:

Telefonní číslo, e-mail:

(dále jen jako „spotřebitel“)
 tímto odstupuji v souladu s ustanovením dle § 8 a následovně zákona č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy.
Spotřebitel tímto vrací prodávajícímu ve lhůtě 14 dní zakoupené výrobky dle níže uvedených údajů:

Číslo faktury nebo objednávky:

Datum objednávky nebo vystavení faktury:

Datum přijetí zboží:
 Výrobky, které spotřebitel vrací (přesný název a kód zboží):

Vrácení zboží:
Spotřebitel vrátil výrobek v místě provozu prodávajícího 
Výrobek byl doručen na adresu prodávajícího přepravní organizací /poštou
nehodící se přeškrtněte.
Datum převzetí výrobku prodejnou nebo pracovníky e-shopu:
Důvod odstoupení od smlouvy (dobrovolný údaj):

Prodávající je dle § 10 odst. 4 zákona č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec nakládání potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
Peněžní prostředky žádám vrátit v hotovosti/na adresu bydliště:
 nehodící se přeškrtněte (vrácení zboží v hotovosti je možné jen při osobním vrácení zboží)

Spotřebitel a prodávající svými podpisy potvrzují správnost údajů.
V ……………………… dne ………………. podpis spotřebitele ……………………………………
V ……………………… dne ………………. podpis prodávajícího ……………………………………

 

V Bratislavě, dne 1. 12. 2018

Produkt byl přidán do košíkux
Produkt byl z košíku odstraněnx